Yatirimcilar icin Yeni Tesvik Paketi Yasa Tasarisi Neler Getiriyor?

Energy

Türkiye’nin imalat ve ihracat kapasitesini artırmak için özendirilmek istenen yatırım konuları açısından öncelikli yatırımlar anahtar bir öneme kavuşmuş durumda.

2 Ağustos 2016 tarihinde TBMM’ye sunulan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” bu konuda devrimsel bir madde tasarısını da bünyesinde barındırıyor.

Yeni Model Neler Getiriyor?

Tasarı ile son derece esnek bir teşvik sistemine geçilmektedir. Tasarı bu haliyle yasalaşırsa yatırım teşvik tarihimiz için bir dönüm noktası olacaktır.

Tasarı’ya göre Bakanlar Kurulu, yatırımcıların Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımları için -yine Tasarı ile tespit edilen- çok önemli desteklerin bir kısmından veya tamamından yararlanma imkanını tanıyabilecek. Özetle, EKK tarafından tespit edilen her bir yatırım alanı için Bakanlar Kurulu esnek ve özel bir teşvik mekanizması yaratabilecek. Altını çizelim, atılacak bu adım teşvik sistemimiz için devrimsel bir öneme sahip.

Yatırımcı Hangi Teşviklerden Yararlanabilecek?

Tasarı ile bu konuda Bakanlar Kurulu’na çok geniş bir hareket alanı verilmektedir. Buna göre Bakanlar Kurulu;

  • Kurumlar vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,
  • Şu an sadece 6. Bölge illeri için uygulanabilen, istihdam edilen çalışanlar bakımından “gelir vergisi stopajı” teşvikinden yararlandırmaya,
  • Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,
  • Hazine taşınmazlarıyla ilgili 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine,
  • Yatırımcının 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,
  • İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar karşılanmasına,
  • Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasına,
  • Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine,
  • Yatırım tutarının %49 unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına,

karar verebilecek ve saydığımız bu desteklerden bir veya birden fazlasını yatırımcıya sağlayabilecek. Bakanlar kurulu yetkisinde verilecek bu teşvik maddeleri şu an yürürlükte olan teşvik sisteminin kat kat üzerinde imkanlar sunmaktadır.

Yatırım Yapılan Ürüne Alım Garantisi & Altyapı Desteği

Yatırımcılara sağlanan imkanlar yukarıda belirtilenlerle sınırlı kalmamaktadır. Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilmesi de mümkün olacaktır. Projenin gerekli kıldığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması da mümkün olacaktır.

Bürokrasi Sıfırlanıyor!

Yatırımcıların en büyük şikayetlerinin başında Türkiye’deki bürokratik süreçlerdeki çok başlılık ve karmaşıklık gelmektedir. Yatırımcı, yatırımı için ruhsat, lisans, imar izin vb. peşinde aylar hatta yıllar harcamak durumunda kalabiliyor. Bunun yatırım çekme anlamında ülkemizin rekabetçiliğini zayıflattığı bir gerçektir.

Tasarı’ya göre Bakanlar Kurulu EKK tarafından tespit edilen ve yukarıda belirttiğimiz imkanlardan yararlanabilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için de istisna getirebilecek. Bu sayede yatırımcı çok büyük bir yasal ve idari bürokratik süreçten de kurtulmuş olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *